Skip to content Skip to footer

ALGEMENE VOORWAARDEN ONLINE RESERVERING BIJ DENTURGENT

1. Algemene gegevens Verstrekker

Naam onderneming: Haemek BE Holding BV (“Denturgent”)
KBO-nummer: 0797.899.828
Maatschappelijke zetel: 1000 Brussel, Regentlaan 54, bus 519
Algemeen telefoonnummer: +32 / 0 / 9395 1601
E-mail: info@denturgent.be

2. Definities

2.1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

2.2. Dienst(en) : In eerste instantie het mogelijk maken om een afspraak te reserveren via de Website en vervolgens in tweede instantie het in een tandartspraktijk uitvoeren van behandelingen voor ernstige en spoedeisende tandheelkundige problemen die mogelijk worden na voornoemde reservatie van een afspraak op de Website.

2.3. Overmacht: Een situatie van overmacht slaat op (doch niet limitatief): arbeidsgeschil, natuurramp, brand, mobilisatie, epidemie of pandemie, embargo, verbod op deviezentransfer, opstand, gebrek aan vervoermiddelen, algemeen bevoorradingsprobleem, beperking van werkgelegenheid en energie en elke andere niet door de Verstrekker controleerbare gebeurtenis, de (tijdelijke), alsook de invloed van wettelijke, reglementaire of andere regelgeving die verhindert dat bepaalde (delen van) de Artikelen niet langer geproduceerd of aangeboden kunnen worden.

2.4. Overeenkomst: De overeenkomst die op afstand gesloten wordt tussen de Verstrekker en de Patiënt die bestaat uit de reservatie van de afspraak via de Website en de betaling van de reservatiekost om het gekozen tijdstip vast te leggen. De Overeenkomst wordt beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

2.5. Overeenkomst tot Zorgverstrekking: De navolgende overeenkomst die volgt op de Overeenkomst en die bestaat in het verstrekken van behandelingen voor ernstige en spoedeisende tandheelkundige problemen in een Denturgent praktijk. De Overeenkomst tot Zorgverstrekking wordt eveneens beheerst door deze Algemene Voorwaarden.

2.6. Overeenkomsten: De Overeenkomst en de Overeenkomst tot Zorgverstrekking samen.

2.7. Partij: Patiënt of Verstrekker.

2.8. Partijen: Patiënt en Verstrekker.

2.9. Patiënt: De Concument die via de Website de reservatie vastlegt met het oog op het verkrijgen van de Diensten.

2.10. Verstrekker: De onderneming Denturgent in overeenstemming met de gegevens zoals opgegeven in artikel 1. 2.11. Website: De website beschikbaar op het adres www.denturgent.be via dewelke de Diensten worden aangeboden.

3. Algemeen

3.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten.

3.2. De huidige Algemene Voorwaarden worden ter beschikking gesteld aan de Patiënt op het ogenblik van de reservatie. Door een reservatie te maken, stemt de Patiënt in met deze Algemene Voorwaarden. De Algemene Voorwaarden worden na de bevestiging van de reservatie door de Verstrekker, samen met deze bevestiging via e-mail nogmaals aan de Patiënt overgemaakt in een formaat dat men kan opslaan of afdrukken.

3.3. Er kan slechts worden afgeweken van deze Algemene Voorwaarden mits specifieke en schriftelijke goedkeuring van de Verstrekker.

3.4. De eventuele nietigheid van eender welke bepaling van deze Algemene Voorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de andere bepalingen met zich meebrengen.

4. Reservatie en bevestiging

4.1. De Patiënt kan, in het geval van een spoedeisend tandprobleem, via de Website een online afspraak boeken via de knop “Boek Online Uw Afspraak”. De Patiënt krijgt dan de mogelijkheid om een beschikbare dag en een beschikbaar uur te kiezen, en dit op korte termijn gezien de spoedeisende aard van de Diensten. Daarna dient de Patiënt zijn gegevens in te voeren, waarna deze een verificatiecode krijgt via sms. Na deze verificatiecode ingegeven te hebben op de Website, dient de Patiënt een reservatiekost van 10 EUR te betalen. Van zodra de reservatiekost betaald is, wordt het gekozen tijdsslot geblokkeerd voor de Patiënt.

4.2. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Patiënt de reservatiekost van 10 EUR heeft betaald op een wijze zoals bepaald in artikel 6.1. Deze reservatiekost geldt als dekking van de reservatie en nooit als betaling van de Diensten.

4.3. Nadat het tijdsslot werd gereserveerd, krijgt de Patiënt de bevestiging van zijn gereserveerde afspraak op het e-mail adres dat deze heeft opgegeven.

4.4. De Verstrekker behoudt zich het recht voor om iedere reservatie te weigeren van een Patiënt waarmee een geschil loopt of waarmee in het verleden reeds een geschil ontstaan is.

5. Prijzen

5.1. De prijs voor de Overeenkomst bedraagt 10 EUR. De prijs voor de navolgende Overeenkomst tot Zorgverstrekking is niet op voorhand bepaalbaar. De Verstrekker werkt op een niet-geconventioneerde wijze, waardoor deze niet onderworpen is aan vaste honoraria uit conventies en het honorarium wordt derhalve bepaald rekening houdende met de kosten die urgente dienstverlening met zich meebrengen.

5.2. De Patiënt aanvaardt dat, aangezien Verstrekker niet op voorhand weet welke Diensten in het kader van de Overeenkomst tot Zorgverstrekking noodzakelijk zijn en dit slechts kan nagaan na het eerste onderzoek, de Verstrekker niet in staat is de precieze prijzen voor deze Diensten voorafgaandelijk aan de eigenlijke uitvoering van de Diensten op de Website te plaatsen en te bepalen.

5.3. De kosten voor de Diensten in het kader van de Overeenkomst tot Zorgverstrekking hangen af van de uiteindelijk uitgevoerde Diensten, zoals deze noodzakelijk geacht worden door de Verstrekker. De Verstrekker zal dit toelichten aan de Patiënt vooraleer verdere Diensten dan het eerste onderzoek uit te voeren en de Patiënt zal eerst akkoord moeten gaan vooraleer een verdere behandeling opgestart wordt. Door de Diensten te laten uitvoeren, na over de inhoud van de Diensten en de daarmee verbonden kostprijs geïnformeerd te worden, stemt de Patiënt derhalve in met de kosten die voor de Dienst zullen worden aangerekend na uitvoering van de Diensten.

5.4. Het uiteindelijk te betalen bedrag wordt uitgedrukt in Euro en is inclusief BTW en eventuele andere belastingen.

6. Betaling en betalingsmiddelen

6.1. De Patiënt kan de reservatiekost in het kader van de Overeenkomst betalen via de volgende betaalmiddelen:

– Visa
– Mastercard
– Maestro
– Bancontact

6.2. De betaling van de Diensten in het kader van de Overeenkomst tot Zorgverstrekking zal kunnen gebeuren via dezelfde betaalmiddelen dan bij de online reservatie. Er is geen mogelijkheid om cash/contant te betalen.

6.3. Het uiteindelijke bedrag te betalen door de Patiënt in het kader van de Overeenkomst tot Zorgverstrekking, kan slechts worden vastgelegd na de eigenlijke uitvoering van de Diensten. De Verstrekker zal hiertoe een getuigschrift voor verstrekte hulp opstellen dat aan de Patiënt zal worden overhandigd onmiddellijk na de uitvoering en betaling van de Diensten.

6.4. De Patiënt verzekert dat hij gewettigd is om (online) betalingen met een van de bovenstaande betalingsmethodes uit te voeren en dat er voldoende dekking is op de bankrekening om alle kosten die voortvloeien uit de transactie, te dekken.

6.5. Bij niet correcte of niet tijdige uitvoering van de betaling van het uiteindelijk verschuldigde bedrag in het kader van de Overeenkomst tot Zorgverstrekking, zal de Patiënt van rechtswege nalatigheidsinteresten op het uiteindelijk verschuldigde bedrag verschuldigd zijn tegen de wettelijke intrestvoet en dit zonder vereiste van een voorafgaande ingebrekestelling door de Verstrekker. De Patiënt zal in dergelijk ook een een forfaitaire vergoeding voor administratieve- en invorderingskosten verschuldigd zijn, die is vastgesteld op 10% van het bedrag voor de Diensten, met een minimum van 100,00 EUR (van rechtswege verschuldigd, zonder voorafgaande ingebrekestelling), en dit onverminderd het recht van de Verstrekker om een hoger bedrag te vorderen wanneer zij hogere kosten dient te maken om de betaling van de verschuldigde sommen te verkrijgen.

7. Herroepingsrecht en annulering

7.1. In overeenstemming met artikel 4.2 van deze Algemene Voorwaarden erkent de Patiënt dat de Overeenkomst tot stand komt en een aanvang neemt van zodra de reservatie werd voltooid (door middel van betaling van een reservatiekost voor de blokkering van het gekozen tijdsslot). De geleverde Dienst in het kader van de Overeenkomst is het gereserveerd houden van het gekozen tijdsslot. De Overeenkomst wordt geacht voltooid te zijn van zodra het tijdsslot zich aandient.

7.2. Indien de Patiënt voorafgaand aan het gekozen tijdsslot wenst af te zien van de reservatie ervan, kan dit en beschikt hij over een herroepingsrecht dienaangaande. Om dit uit te oefenen dient hij de Verstrekker daarvan schriftelijk op de hoogte te brengen via e-mail door het invullen van het herroepingsformulier (https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf) of een andere ondubbelzinnige verklaring en dit binnen de 14 dagen na het tot stand komen van de Overeenkomst en voor zover de Overeenkomst nog niet voltooid is voor afloop van deze termijn, zoals toegelicht in artikel 7.1.

7.3. Tijdens de reservatie zal een tekst aan de Patiënt duidelijk maken dat door verder te gaan in de reservatie de Patiënt akkoord gaat met het bovenstaande en deze het herroepingsrecht verliest wanneer de Overeenkomst voltooid is. Door deze tekst voor akkoord aan te vinken, geeft de Patiënt het akkoord om de Overeenkomst te laten aanvangen en akkoord te gaan met het verlies van het herroepingsrecht wanneer deze Overeenkomst volledig uitgevoerd is.

7.4. De Patiënt aanvaardt derhalve ook dat wanneer het herroepingsrecht zou vervallen ingevolge volledige uitvoering van de Overeenkomst, de Verstrekker geen terugbetalingsverplichting van de reservatiekost heeft.

8. Overmacht

8.1. De Verstrekker is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de niet-uitvoering of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen krachtens de Overeenkomsten, indien deze vertraging of niet-uitvoering te wijten is aan Overmacht.

8.2. In geval van overmacht, kan de Verstrekker haar verplichtingen opschorten. Indien een toestand van Overmacht langer dan 7 kalenderdagen aanhoudt, kunnen Partijen ook opteren voor het ontbinden van de Overeenkomsten, zonder dat een schadevergoeding aan de andere Partij zal verschuldigd zijn.

9. Klachten

9.1. Als de Patiënt klachten heeft omtrent de verstrekte Diensten, kan hij contact opnemen met de Verstrekker via het volgende e-mailadres/telefoonnummer: info@denturgent.be / +32 (0)9395 1601

10. Gebruik persoonsgegevens

10.1. De Verstrekker verwerkt de persoonsgegevens van de Patiënt uitsluitend in overeenstemming met het Privacybeleid dat te vinden is op de Website.

11. Uitvoering Diensten en Overeenkomsten

11.1. De Verstrekker zal de Diensten uitvoeren volgens de regels van de kunst. In dat opzicht verbindt de Verstrekker zich dan ook louter tot een inspanningsverbintenis bij de uitvoering van de Diensten. Door aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden, aanvaardt de Patiënt dat er geen sprake is van een resultaatsverbintenis in hoofde van de Verstrekker.

11.2. Voor zover er in de Overeenkomsten sprake zou van bepaalde uitvoeringstermijnen voor de Diensten, dan zijn deze alleszins louter indicatief en binden zij de Verstrekker niet. De Verstrekker behoudt zich het recht voor om een gemaakte afspraak (reservatie) te verplaatsen of te annuleren indien dit noodzakelijk is omwille van organisatorische redenen eigen aan de Verstrekker. Een vertraging in uitvoering of de onmogelijkheid om een afspraak te laten doorgaan, geeft de Patiënt alleszins geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering.

11.3. Dit artikel doet geen afbreuk aan artikel 8 van huidige Algemene Voorwaarden.

12. Aansprakelijkheid

12.1. De Verstrekker verbindt zich ertoe alle te verstrekken Diensten met de nodige zorg die van hem verwacht kan worden uit te voeren en volgens de regels van de kunst. De Verstrekker kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor fouten in de uitvoering van de Diensten te wijten aan onvoldoende of verkeerde informatie van de Patiënt. De Verstrekker is ook niet aansprakelijk ten gevolge van een eigen fout van de Patiënt, zoals, zonder daartoe beperkt te zijn, een verkeerde of afwezigheid van voorbereiding of nabehandeling door de Patiënt. 12.2. De Patiënt accepteert dat de Verstrekker in het geval van niet-lichamelijke schade die geen oorzaak vindt in de verstrekking van de Diensten, niet aansprakelijk is, behoudens in geval van opzet, bedrog of zware fout. Bovendien is de Verstrekker niet aansprakelijk voor enige indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, etc.) en zal de aansprakelijkheid voor directe schade beperkt zijn tot de kosten door de Patiënt betaald in het kader van de Overeenkomst tot Zorfverstrekking, dan wel

het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Verstrekker uitbetaalt, naargelang welk bedrag het hoogst is.

13. Wijziging

13.1. De Verstrekker behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen, zonder dat dit lopende Overeenkomsten wijzigt. Het is daarom aangewezen dat de Patiënt deze regelmatig consulteert wanneer een (nieuwe) Overeenkomst en navolgende Overeenkomst voor Zorgverstreking aangegaan wordt. Eventuele wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden zullen geen invloed hebben op lopende Overeenkomsten.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

14.1. De aanbieding van de Diensten en deze Algemene Voorwaarden zijn uitsluitend onderworpen aan Belgisch recht en de rechtbanken te Brussel zullen bevoegd zijn ter beslechting van elk geschil hieruit voortvloeiend.