Skip to content Skip to footer

Privacy Beleid DentUrgent

Laatste update op: 10/10/2023 

Wij hechten groot belang aan de privacy van onze websitegebruikers en patiënten. Wij informeren u graag via dit privacy beleid omtrent de persoonsgegevens die wij verzamelen, waarom wij ze verzamelen, of ze worden gedeeld met derden, hoelang ze worden bewaard, over welke rechten u beschikt en hoe u uw rechten kan uitoefenen.

I. De verwerkingsverantwoordelijke

Haemek BE Holding BV (“Denturgent”) is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens, met zetel gevestigd te 1000 Brussel, Regentlaan 54, bus 519, met KBO nummer 0797.899.828.

U kan ons contacteren via de volgende algemene coördinaten:

Tel: +32 / 0 / 9395 1601
Adres: 1000 Brussel, Regentlaan 54, Postbus 519
E-mail: info@denturgent.be

II. De persoonsgegevens die worden verwerkt

Volgende persoonsgegevens worden door ons verwerkt:

 • Bij het maken van een afspraak voor een consultatie: tijdstip en locatie van de afspraak, voor- en achternaam, geboortedatum, e-mail adres en telefoonnummer, eventueel de naam van de minderjarige patiënt (wanneer een meerderjarige de afspraak maakt voor een minderjarige patiënt) en betaalgegevens;
 • Bij het invullen van een contactformulier als verwijzende tandarts: voor- en achternaam, naam van de praktijk/kabinet, voorkeur van locatie, voorkeur voor contact (e-mail of telefoon), e-mail adres, opmerkingen en/of vragen;
 • Bij het invullen van een vragen- en contactformulier: voor- en achternaam, onderwerp van de vraag, locatie van de relevante DentUrgent-praktijk, e-mail adres, telefoonnummer, opmerkingen en/of vragen;
 • Voorafgaandelijk aan een consultatie: anamneseformulier met daarin persoonlijke kenmerken en medische gegevens (medische geschiedenis en omschrijving probleem waarvoor behandeling gezocht wordt);
 • Tijdens een consultatie: medische gegevens die noodzakelijk zijn teneinde de tandheelkundige spoedzorg te kunnen bieden zoals bijv. doch niet limitatief alle informatie zoals gevraagd met het anamneseformulier, behandelend tandarts, mutualiteit, eventuele verzekeringsgegevens (verzekeraar, polisnummer), rijksregisternummer;
 • Bij een bezoek aan onze website: klik- en bezoekgedrag, apparaatgegevens/(gepseudonimiseerd) IP-adres door het gebruik van cookies (raadpleeg hiervoor onze cookie policy).

Het is niet onze bedoeling om informatie te verzamelen over bezoekers van onze website die jonger zijn dan 13 jaar. Echter, we kunnen niet verifiëren of een bezoeker al dan niet ouder is dan 13 jaar. We adviseren ouders daarom om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om te voorkomen dat er zonder ouderlijke toestemming gegevens over kinderen worden verzameld. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

III. De doeleinden en wettelijke basis op grond waarvan de persoonsgegevens worden verwerkt

Wij verwerken de hoger vermelde persoonsgegevens om de volgende redenen en op de erbij vermelde wettelijke basis:
Doel Wettelijke basis
Beheer van een afspraak en verstrekken van tandheelkundige spoedzorg, inclusief eventuele voorafgaande stappen (zoals het invullen van een anamneseformulier) en navolgende stappen (zoals het bijhouden van een patiëntendossier voor de uitgevoerde zorg) Uitvoering van een overeenkomst
Beheer van contactverzoeken (zowel de algemene contactverzoeken als deze van verwijzende tandartsen) Toestemming
Versturen van een nieuwsbrief Toestemming
Optimaliseren van onze website Gerechtvaardigd belang
Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden verwerken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van een wettelijke verplichting moeten doen.

IV. Het delen van persoonsgegevens met derden

Uw persoonsgegevens worden nooit zomaar verkocht of doorgegeven aan derden met commerciële bedoelingen. We verwerken uw persoonsgegevens enkel omwille van de hiervoor aangegeven doeleinden. De enige wijzen waarop uw persoonsgegevens aan derden doorgegeven kunnen worden, zijn:
 • U geeft uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming daartoe;
 • Er is sprake van een wettelijke verplichting voor ons tot doorgifte van de persoonsgegevens in het kader van het verstrekken van de dienstverlening en/of (het voorkomen van) fraude en misbruiken;
 • In het geval van overdracht van onze bedrijfsactiviteiten aan een derde;
 • Wij doen beroep op derden om een deel van de gegevensverwerking uit te kunnen voeren, in welk geval wij ervoor zorgen dat deze derden dit privacy beleid ook naleven;
Concreet worden uw persoonsgegevens gedeeld of kunnen zij gedeeld worden met volgende derden om de daarnaast aangegeven redenen:
(Categorie van) derde partij Reden
Softwareleveranciers Beheer en bewaren van persoonsgegevens van patiënten, beheer van afspraken en beheer van anamneseformulieren
Boekhoudkantoor Beheer en verwerking van boekhoudkundige en fiscale documenten
IT service provider Leveren van IT-diensten
Mutualiteit/Verzekeraar van patiënt Betaling van de tandheelkundige spoedzorg
Betalingsserviceproviders Betaling van (het voorschot van) de tandheelkundige spoedzorg
Mailprovider Het versturen van nieuwsbrieven

V. De bewaartermijnen

Uw persoonlijke gegevens worden nooit langer bewaard dan noodzakelijk, tenzij een wettelijke verplichting het verwijderen van de persoonlijke gegevens verhindert.

Hieronder vindt u een overzicht van onze bewaartermijnen:

Fiscale documentenBeheer en bewaren van persoonsgegevens van patiënten, beheer van afspraken en beheer van anamneseformulieren
Medische gegevensBeheer en verwerking van boekhoudkundige en fiscale documenten
ContactverzoekenLeveren van IT-diensten
MailingsBetaling van de tandheelkundige spoedzorg
WebsitegegevensBetaling van (het voorschot van) de tandheelkundige spoedzorg


Onafhankelijk van deze periode waarin wij uw persoonsgegevens bewaren, verwijderen wij eveneens uw persoonsgegevens indien u ons daar expliciet om verzoekt via bovenstaande contactgegevens.
 

VI. Welke rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten, die u kan uitoefenen door contact met ons op te nemen via bovenstaande contactgegevens:

 • Het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen;
 • Het recht om uw eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken;
 • Het recht om – in bepaalde gevallen – de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken of zich ertegen te verzetten;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op gegevensoverdraagbaarheid om de persoonsgegevens die wij van u ontvangen hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen;
 • Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende overheid, onder meer indien u niet tevreden zou zijn over de behandeling van uw vraag of klacht door ons, via volgende gegevens (of bij een autoriteit naar uw keuze):
   • Gegevensbeschermingsautoriteit
    Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
    +32 (0)2 274 48 00
    contact@apd-gba.be
 • Het recht u verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden.

  We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek. Zorg ervoor dat u in het verzoek duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon wijzigen of verwijderen. Mogelijk dienen wij bijkomende informatie op te vragen om uw identiteit te verifiëren indien dit niet afdoende duidelijk zou zijn.

VII. Beveiliging van uw persoonsgegevens

We nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, ongeautoriseerde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeautoriseerde wijziging te voorkomen. Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via bovenstaande contactgegevens.

VIII. Wijzigingen in het privacy beleid

We behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy beleid. Het is raadzaam om dit beleid regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

IX. Voor andere vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaande contactgegevens.